Viral

Saya Baharu Perasan Dia Ini Yang Selalu DM Saya Perkara2 Pelik- Lelaki Yg Dib3lasah R|der Food Panda Selalu DM Janna

‘ᴊᴀɴɴᴀ ᴘᴇʀᴛɪᴋᴀɪ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ᴘvᴋᴜʟ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʜ|ɴᴀ ᴀɢᴀᴍᴀ’ – ᴅᴇᴅᴀʜ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴀᴅᴀ ᴍ4ꜱᴀʟᴀʜ

ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴀᴛᴜ ʟᴀᴘ.ᴏʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴜᴀᴛ ᴏʟᴇʜ ᴍꜱᴛᴀʀ ᴊᴀɴɴᴀ ɴɪᴄᴋ ꜱʏᴀᴋ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅɪʙᴇ.ʟᴀꜱᴀʜ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʀɪᴅᴇʀ ᴀᴅᴀ ᴍᴀ.ꜱᴀʟᴀʜ, ᴅᴇ.ᴅᴀʜ ᴛᴇʀɪᴍᴀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴘᴇʟɪᴋ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀᴍᴀ – “ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜰᴀꜱᴀʟ ᴛᴜʜᴀɴ, ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ɪꜱ ᴡʀᴏɴɢ”

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴊᴀɴɴᴀ ɴɪᴄᴋ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛɪɴᴅᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ᴍᴇᴍ.ᴜᴋᴜʟ ꜱᴇᴏʀᴀɴɢ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴇʙᴜᴀʜ ᴠ.ɪᴅᴇᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴜʟ.ᴀʀ ᴅɪ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏ.ꜱɪᴀʟ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴊᴀɴɴᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ɴᴜʀᴜʟ ᴊᴀɴɴᴀʜ ᴍᴜɴᴇʀ, 26, ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ᴅɪᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴍᴇɴɢᴇᴛᴀʜᴜɪ ᴋɪꜱᴀʜ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀᴋᴜ ᴅɪ ꜱᴇʙᴀʟɪᴋ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴅɪᴀ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ᴋᴇɢ.ᴀɴᴀꜱᴀɴ ʙᴜᴋᴀɴʟᴀʜ ᴄᴀʀᴀ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴʏᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ꜱᴇꜱᴜᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱ.ᴀʟᴀʜ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ᴛᴇʀᴊᴀᴅɪ, ᴄᴜᴍᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀ.ꜱᴇᴛᴜᴊᴜ ɢᴜɴᴀ ᴋᴇɢᴀɴ.ᴀꜱᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢᴀᴊᴀʀ ᴏʀᴀɴɢ.

“ꜱᴇᴛɪᴀᴘ ᴍᴀꜱ.ᴀʟᴀʜ ɪᴛᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴅɪꜱᴇʟᴇꜱᴀɪᴋᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇ.ɢᴀɴᴀꜱᴀɴ… ᴋᴀʟᴀᴜ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴘᴜᴀꜱ ʜᴀᴛɪ ᴋᴇ ᴀᴘᴀ, ꜱᴇʀᴀʜᴋᴀɴ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴋᴇᴘᴀᴅᴀ ᴘɪʜᴀᴋ ʙᴇʀᴋ.ᴜᴀꜱᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ ᴋᴇᴛɪᴋᴀ ᴅɪʜᴜʙᴜɴɢɪ ᴍꜱᴛᴀʀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅᴇ.ᴏ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴀʀ ɪᴛᴜ, ᴋᴇᴋᴇ.ᴄᴏʜᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴛᴇʀᴄᴇᴛᴜꜱ ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴘᴇʟᴀɴɢɢᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ᴍᴇᴍᴘᴇʀᴍᴀɪɴᴋᴀɴ ᴋᴀʟɪᴍᴀʜ ᴀʟʟᴀ.ʜ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ᴍᴇɴɪᴍ.ʙᴜʟᴋᴀɴ ᴋᴇᴍᴀ.ʀᴀʜᴀɴ ʀɪᴅᴇʀ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴɴʏᴀ.

ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴍᴇɴɢɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ɴᴀᴍᴀ ᴀᴋᴀᴜɴ ᴅɪ ᴀᴘʟɪᴋᴀꜱɪ ᴘᴇꜱᴀɴᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴʏᴇɴᴛᴜʜ ꜱᴇɴꜱɪᴛɪᴠɪᴛɪ ᴀɢᴀ.ᴍᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ᴠɪᴅ.ᴇᴏ ɪᴛᴜ, ʙᴇʙᴇʀᴀᴘᴀ ʀɪᴅᴇʀ ᴅɪʟɪʜᴀᴛ ᴍᴇᴍᴜᴋ.ᴜʟ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ᴅɪ ꜱᴇᴋɪᴛᴀʀ ᴋᴀᴡᴀꜱᴀɴ ᴋᴇᴊɪʀᴀɴᴀɴɴʏᴀ.

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ɴᴀᴍᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴅɪᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴅᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ-ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʟɪᴋ… ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜰᴀꜱᴀʟ ᴛᴜʜᴀɴ.

ꜱᴜꜱᴜʟᴀɴ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ, ᴘᴏʟ.ɪꜱ ᴅᴀᴇʀᴀʜ ᴘᴇᴛᴀʟɪɴɢ ᴊᴀʏᴀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ ʟᴀʟᴜ ᴛᴇʟᴀʜ ᴍᴇɴᴀʜᴀɴ ʟɪᴍᴀ ᴘᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴀᴋᴀɴᴀɴ ʙᴇʀᴜꜱɪᴀ 19 ʜɪɴɢɢᴀ 40 ᴛᴀʜᴜɴ ʏᴀɴɢ ᴅɪꜱ.ʏᴀᴋɪ ᴛᴇʀʙᴀʙɪᴛ ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴇᴊᴀᴅɪᴀɴ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ.

ʙᴇʀᴄᴇʀɪᴛᴀ ʟᴇʙɪʜ ʟᴀɴᴊᴜᴛ, ᴊᴀɴɴᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴʏᴇᴅᴀʀɪ ɴᴀᴍᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ʏᴀɴɢ ᴅɪʙᴇʟᴀꜱᴀʜ ꜱᴇᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʀɪᴅᴇʀ ɪᴛᴜ ꜱᴇʀɪɴɢ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴɢʜᴀɴᴛᴀʀ ᴍᴇꜱᴇᴊ ᴘᴇʀɪʙᴀᴅɪ (ᴅᴍ) ᴛᴇʀʜᴀᴅᴀᴘɴʏᴀ ᴅɪ ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ.

ᴅɪᴀ ᴊᴜɢᴀ ᴍᴇɴɢᴇ.ꜱʏᴀᴋɪ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴍᴜɴɢᴋɪɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴍᴀꜱᴀ.ʟᴀʜ ᴍᴇɴᴛᴀʟ ꜱᴇʜɪɴɢɢᴀ ʙᴇʀᴛɪɴᴅᴀᴋ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜰɪᴋɪʀᴀɴ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ɴᴏʀᴍᴀʟ.

“ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴇɴɢᴏᴋ ɴᴀᴍᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴜ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴘᴇʀᴀꜱᴀɴ ᴅɪᴀ ɪɴɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴅᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ-ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ʏᴀɴɢ ᴘᴇʟɪᴋ… ᴅɪᴀ ꜱᴇʟᴀʟᴜ ᴄᴀᴋᴀᴘ ꜰᴀꜱᴀʟ ᴛᴜʜᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇɴᴀɴɢ ɴᴀᴋ ɪɴɢᴀᴛ ɴᴀᴍᴀ ᴅɪᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀ ᴛᴜʟɪꜱ ɪᴛᴜ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ɴᴏʀᴍᴀʟɪꜱᴀꜱɪ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ… ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ꜱᴏᴍᴇᴛʜɪɴɢ ɪꜱ ᴡʀᴏɴɢ (ᴅᴇɴɢᴀɴ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ).

“ꜱᴀʏᴀ ᴄᴜᴍᴀ ɢᴜɴᴀᴋᴀɴ ᴘʟᴀᴛꜰᴏʀᴍ ꜱᴀʏᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴛᴀᴋ ɴᴀᴋ ᴏʀᴀɴɢ ꜱᴀʟ.ᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ… ꜱᴇʙᴀʙ ɪᴀ ʙᴜᴋᴀɴ ᴛᴀɴɢɢᴜɴɢᴊᴀᴡᴀʙ ᴍᴀɴᴜꜱɪᴀ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴍᴇɴɢʜᴜ.ᴋᴜᴍ ᴅɪᴀ. ʙᴜᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴜᴀ ᴏʀᴀɴɢ ᴋɪᴛᴀ ɴᴀᴍᴘᴀᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ɴᴏʀᴍᴀʟ, ᴛᴀᴘɪ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴛᴀʜᴜ ᴋᴇᴀᴅᴀᴀɴ .ᴍ.ᴇɴᴛᴀʟ ᴅɪᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴍᴀɴᴀ. ꜱᴀʏᴀ ᴄᴀᴋᴀᴘ ɪɴɪ ꜱᴇᴄᴀʀᴀ ᴜᴍᴜᴍ ꜱᴇʙᴀʙ ꜱɪᴀᴘᴀ ᴋɪᴛᴀ ɴᴀᴋ ᴊᴜᴅɢᴇ ᴅɪᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴊᴀɴɴᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪ ᴛᴀɴɢᴋᴀᴘ ʟᴀʏᴀʀ (ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ) ᴅᴍ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ʟᴇʟᴀᴋɪ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴀʀᴅɪʟᴀꜱ.

ɴᴀᴍᴀ ʙᴇʀᴋᴇɴᴀᴀɴ ᴅɪᴘᴇʀᴄᴀʏᴀɪ ꜱᴀᴍᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ʏᴀɴɢ ᴍᴇɴᴊᴀᴅɪ ᴍᴀɴ.ɢꜱᴀ ᴘᴜᴋᴜʟ ᴋᴜᴍᴘᴜʟᴀɴ ʀɪᴅᴇʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴊᴜᴍᴀᴀᴛ.

ᴊᴀɴɴᴀ ɴɪᴄᴋ ᴅᴀʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴛᴜᴋᴀʀ ᴜʙᴀᴛ ʀᴀᴡ.ᴀᴛ ᴘᴇɴʏ.ᴀᴋɪᴛ ʙɪᴘᴏʟᴀʀ – “ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ… ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴜʙᴀᴛ ꜱᴀʏᴀ ᴊᴀᴅɪ ʀɪʟᴇᴋ”

ꜱᴇʟᴇᴘᴀꜱ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇɴʏᴀ.ᴋɪᴛ ʙɪᴘᴏʟᴀʀ, ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴊᴀɴɴᴀ ɴɪᴄᴋ ᴍᴇᴍʙᴇʀɪᴛᴀʜᴜ ʜɪɴɢɢᴀ ᴋɪɴɪ ᴅɪᴀ ʙᴇʟᴜᴍ ᴍᴇɴᴇᴍᴜɪ ᴜ.ʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʀᴀᴡ.ᴀᴛ ɢᴀɴɢɢᴜᴀɴ ᴍ.ᴇɴᴛᴀʟɴʏᴀ ɪᴛᴜ.

ᴍᴇɴᴜʀᴜᴛ ᴊᴀɴɴᴀ ᴀᴛᴀᴜ ɴᴀᴍᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ, ɴᴜʀᴜʟ ᴊᴀɴɴᴀʜ ᴍᴜɴᴇʀ, 26, ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅɪᴅɪᴀ.ɢɴᴏꜱ ᴍᴇɴɢᴀʟᴀᴍɪ ᴘᴇɴʏᴀ.ᴋɪᴛ ɪᴛᴜ ᴅɪᴀ ꜱᴜᴅᴀʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴍᴇɴᴜᴋᴀʀ ᴜʙᴀᴛ ʙᴀɢɪ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ʏᴀɴɢ ᴛᴇʀʙᴀɪᴋ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

ᴛᴀᴍʙᴀʜ ᴊᴀɴɴᴀ, ᴛᴇʀᴅᴀᴘᴀᴛ ᴜʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ᴅɪᴀᴍʙɪʟ ᴛɪᴅᴀᴋ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴜʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ, ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴛᴜᴋᴀʀ ᴜʙᴀᴛ.

“ꜱᴀᴛᴜ ᴍᴀꜱᴀʟᴀ.ʜɴʏᴀ ꜱᴇʙᴀʙ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴇᴍᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ. ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ꜱᴀʏᴀ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴇᴍᴏꜱɪ ʏᴀɴɢ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴀᴋꜱɪᴍᴜᴍ ʙɪʟᴀ ʙᴇʀʟᴀᴋᴏɴ… ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋᴇɴᴀ ʙᴀʙᴀᴋ ꜱᴇᴅɪʜ, ᴋᴇɴᴀ ʙᴇᴛᴜʟ-ʙᴇᴛᴜʟ ꜱᴇᴅɪʜ.

“ʙɪʟᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴜʙ.ᴀᴛ, ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛᴋᴀɴ ᴋɪᴛᴀ ᴊᴀᴅɪ ʀᴇʟᴀᴋ… ᴅɪꜱᴇʙᴀʙᴋᴀɴ ɪᴛᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴜ.ʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀʏᴀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴊᴀɴɴᴀ ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴘᴇʀᴋᴀʀᴀ ɪᴛᴜ ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ꜱᴇꜱɪ ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟɪᴠᴇ ᴘᴇʀꜱᴀᴛᴜᴀɴ ᴋᴇꜱᴇᴅᴀʀᴀɴ ᴅᴀɴ ꜱᴏᴋᴏɴɢᴀɴ ᴘᴇɴʏᴀ.ᴋɪᴛ ᴍᴇɴᴛ.ᴀʟ (ᴍɪᴀꜱᴀ ᴍᴀʟᴀʏꜱɪᴀ) ʏᴀɴɢ ʙᴇʀʟᴀɴɢꜱᴜɴɢ ᴘᴀᴅᴀ ꜱᴀʙᴛᴜ.

ᴛᴜʀᴜᴛ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜱᴇꜱɪ ᴛᴇʀꜱᴇʙᴜᴛ ɪᴀʟᴀʜ ᴘʀᴇꜱɪᴅᴇɴ ᴍɪᴀꜱᴀ, ᴀɴɪᴛᴀ ᴀʙᴜ ʙᴀᴋᴀʀ ꜱᴇʀᴛᴀ ᴅᴜᴀ ꜱᴇʟᴇʙʀɪᴛɪ, ᴄʜᴇ ᴘᴜᴀɴ ꜱᴀʀɪᴍᴀʜ ɪʙʀᴀʜɪᴍ ᴅᴀɴ ᴋᴀʀʟ ꜱʜᴀꜰᴇᴋ.

ʙᴇʀᴋᴏɴɢꜱɪᴋᴀɴ ᴘᴇɴɢᴀʟᴀᴍᴀɴɴʏᴀ, ᴊᴀɴɴᴀ ʙᴇʀᴋᴀᴛᴀ ᴅɪᴀ ᴋɪɴɪ ᴍᴀꜱɪʜ ʟᴀɢɪ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ ʙᴀɢɪ ᴍᴇʟᴀᴡᴀɴ ᴘᴇɴ.ʏᴀᴋɪᴛ ʙɪᴘᴏ.ʟᴀʀ ʏᴀɴɢ ʙᴀʜᴀʀᴜ ꜱᴀʜᴀᴊᴀ ᴅɪᴅɪᴀɢɴᴏꜱɪꜱ ʙᴀʀᴜ-ʙᴀʀᴜ ɪɴɪ.

“ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀꜱɪʜ ʙᴇʀᴊᴜᴀɴɢ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅɪʀɪ ꜱᴇɴᴅɪʀɪ… ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴜɪ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴀᴍʙɪʟ ᴜ.ʙᴀᴛ ɪᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ.

ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʟᴀᴍ ꜰᴀꜱᴀ ᴍᴇɴᴄᴀʀɪ ᴜ.ʙᴀᴛ ʏᴀɴɢ ꜱᴇꜱᴜᴀɪ, ꜱᴇᴛᴀᴋᴀᴛ ɪɴɪ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴇᴍᴘᴀᴛ ᴋᴀʟɪ ᴛᴜᴋᴀʀ ᴜʙᴀᴛ.

“ᴄᴜᴍᴀ ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜʙ.ᴀᴛ ᴡᴀʟᴀᴜᴘᴜɴ ꜱᴀʏᴀ ꜱᴇʙᴇɴᴀʀɴʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ᴘᴇʀʟᴜᴋᴀɴ ᴜ.ʙᴀᴛ… ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴇʀʙᴇᴢᴀᴀɴ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜ.ʙᴀᴛ.

“ꜱᴀᴍᴘᴀɪ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴀᴋ ᴘᴇʀᴄᴀʏᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴀᴅᴀ ʙɪᴘᴏʟᴀʀ,” ᴋᴀᴛᴀɴʏᴀ.

ᴊᴀɴɴᴀ ᴀᴋᴜɪ ᴅɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ʙᴇʀʜᴀᴅᴀᴘᴀɴ ᴅᴇɴɢᴀɴ ‘ᴋᴇꜱᴜ.ᴋᴀʀᴀɴ’ ꜱᴇᴘᴀɴᴊᴀɴɢ ᴛᴇᴍᴘᴏʜ ᴘᴇʀɪɴᴛᴀʜ ᴋᴀᴡᴀʟᴀɴ ᴘᴇʀɢᴇʀᴀᴋᴀɴ (ᴘᴋᴘ) 3.0 ᴀᴘᴀʙɪʟᴀ ᴛɪᴅᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ʙɪᴀꜱᴀ.

“ᴘᴇɴʏᴀ.ᴋɪᴛ ꜱᴀʏᴀ ɪɴɪ ɪᴀ ʟᴇʙɪʜ ᴍᴇᴍʙᴀɴᴛᴜ ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴀʏᴀ ᴋᴇʟᴜᴀʀ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇʙᴀʙɴʏᴀ ʙᴀᴅᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍɪɴᴅᴀ ꜱᴀʏᴀ ᴅᴀʜ ᴛᴇʀʙɪᴀꜱᴀ ʙᴇᴋᴇʀᴊᴀ ꜱᴇᴊᴀᴋ ᴅᴀʀɪ ᴜᴍᴜʀ 16 ᴛᴀʜᴜɴ ʟᴀɢɪ.

“ᴋᴀʟᴀᴜ ꜱᴇʙᴇʟᴜᴍ ɪɴɪ, ꜱᴀʏᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴀᴋ ꜱᴇᴛ.ᴇʀᴜᴋ ᴍᴀᴄᴀᴍ ᴛᴀʜᴜɴ ɪɴɪ (ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ᴀʟᴀᴍɪ) ꜱᴇʙᴀʙ ʙɪʟᴀ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴇɴᴀᴛ ᴋᴇʀᴊᴀ, ꜱᴀʏᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀɢɪ ʙᴇʀᴄᴜᴛɪ ᴋᴇ ʟᴜᴀʀ ɴᴇɢᴀʀᴀ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ᴛᴇʀᴀᴘɪ.

“ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴅᴀʜ ᴅᴜᴀ ᴛᴀʜᴜɴ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ʙᴏʟᴇʜ ᴛʀᴀᴠᴇʟ… ᴀᴘᴀ ʏᴀɴɢ ꜱᴀʏᴀ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴇᴋᴀʀᴀɴɢ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴀᴅᴀ ꜱᴜᴀʀᴀ-ꜱᴜᴀʀᴀ ᴋᴇᴄɪʟ ʙᴇʀᴍᴀɪɴ ᴅɪ ᴋᴇᴘᴀʟᴀ, ꜱᴀʏᴀ ᴀᴋᴀɴ ᴄᴜʙᴀ ꜱᴀʟᴜʀᴋᴀɴ ʙᴇɴᴅᴀ ɪᴛᴜ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴛᴇʀᴜꜱ ʙᴜᴀᴛ ꜱᴋʀɪᴘ,” ᴜᴊᴀʀɴʏᴀ ʟᴀɢɪ.

ᴘᴇʟᴀᴋᴏɴ ᴅʀᴀᴍᴀ ꜱɪʀɪ ᴍᴀʀʀʏ ᴍᴇ, ꜱᴇɴᴏʀɪᴛᴀ ɪᴛᴜ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴍᴇɴᴀꜱɪʜᴀᴛᴋᴀɴ ᴍᴀɴᴀ-ᴍᴀɴᴀ ɪɴᴅɪᴠɪᴅᴜ ᴅɪ ʟᴜᴀʀ ꜱᴀɴᴀ ᴀɢᴀʀ ꜱᴇɢᴇʀᴀ ᴍᴇɴᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀᴡᴀᴛᴀɴ ꜱᴇᴋɪʀᴀɴʏᴀ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴍᴀꜱᴀʟᴀʜ ꜱᴀᴍᴀ ꜱᴇᴘᴇʀᴛɪ ᴅɪʀɪɴʏᴀ.

“ᴘᴇɴʏᴀ.ᴋɪᴛ ᴍᴇ.ɴᴛᴀʟ ɴɪ ᴅɪᴀ ᴀᴋᴀɴ ꜱᴇᴍᴀᴋɪɴ ᴛᴇʀᴜ.ᴋ ᴋᴀʟᴀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴛᴀᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ʀᴀ.ᴡᴀᴛᴀɴ… ʜᴀɴʏᴀ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴍᴀᴋᴀɴ ᴜʙᴀ.ᴛ ʙᴀʜᴀʀᴜ ᴋɪᴛᴀ ᴅᴀᴘᴀᴛ ʀᴀꜱᴀ ᴘᴇʀʙᴇᴢᴀᴀɴ (ᴊᴀᴅɪ ʟᴇʙɪʜ ᴛᴇɴᴀɴɢ).

“ᴘᴇʀꜱᴇᴋɪᴛᴀʀᴀɴ ʏᴀɴɢ ᴛᴏᴋ.ꜱɪᴋ ᴘᴜɴ ᴀᴋᴀɴ ʙᴜᴀᴛ ᴏʀᴀɴɢ ʀᴀꜱᴀ ᴛᴇʀᴛ.ᴇᴋᴀɴ.

“ꜱᴀʏᴀ ꜱᴀɴɢᴀᴛ ʙᴇʀꜱɪᴍᴘᴀᴛɪ ᴅᴇɴɢᴀɴ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴛɪᴅᴀᴋ ʙᴇʀᴋᴇᴍᴀᴍᴘᴜᴀɴ ᴜɴᴛᴜᴋ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴋʜɪᴅᴍᴀᴛ ᴘᴀᴋᴀʀ ᴘꜱɪᴋ.ᴀᴛʀɪ… ᴍᴀᴄᴀᴍ ꜱᴇꜱᴇᴛᴇɴɢᴀʜ ᴏʀᴀɴɢ ʏᴀɴɢ ᴅᴜɪᴛ ᴍᴇʀᴇᴋᴀ ʙᴏʟᴇʜ ᴘᴇʀɢɪ ᴊᴜᴍᴘᴀ ᴘꜱɪᴋᴀᴛʀɪ ᴅᴀɴ ᴅᴀᴘᴀᴛᴋᴀɴ ᴜʙᴀᴛ,” ʟᴜᴀʜɴʏᴀ.

ᴍᴇɴᴇʀᴜꜱɪ ʟᴀᴘᴏ.ʀᴀɴ ᴍꜱᴛᴀʀ ᴘᴀᴅᴀ ᴀᴘʀɪʟ ʟᴀʟᴜ, ᴊᴀɴɴᴀ ᴍᴇɴᴅᴇᴅᴀʜᴋᴀɴ ᴅɪᴀ ᴍᴇɴɢʜɪ.ᴅᴀᴘ ᴘᴇɴ.ʏᴀᴋɪᴛ ʙɪᴘᴏ.ʟᴀʀ ᴅᴀɴ ᴛᴇʀᴘᴀᴋꜱᴀ ʙᴇʀᴇʜᴀᴛ ᴅᴀʀɪᴘᴀᴅᴀ ᴍᴇᴅɪᴀ ꜱᴏ.ꜱɪᴀʟ.

ᴘᴇɴʏ.ᴀᴋɪᴛ ʙɪᴘᴏʟᴀ.ʀ ɪᴀɪᴛᴜ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴍᴀꜱ.ᴀʟᴀʜ ᴍᴇɴ.ᴛᴀʟ ʏᴀɴɢ ᴍᴇᴍᴘᴜɴʏᴀɪ ᴋᴀʀᴀᴋᴛᴇʀ ᴇᴍᴏꜱɪ ꜱᴇɴᴛɪᴀꜱᴀ ʙᴇʀᴜʙᴀʜ-ᴜʙᴀʜ ᴅɪ ᴀɴᴛᴀʀᴀ ᴋᴇᴍᴜʀᴜɴɢᴀɴ ᴅᴀɴ ᴍᴀɴɪᴀ.

ᴅᴀʟᴀᴍ ᴋᴀᴛᴀ ʟᴀɪɴ, ɪᴀ ᴛᴜʀᴜᴛ ᴅɪᴋᴇɴᴀʟɪ ꜱᴇʙᴀɢᴀɪ ɢᴀɴ.ɢɢᴜᴀɴ ᴋᴇᴍᴜʀ.ᴜɴɢᴀɴ-ᴍᴀɴɪᴀ.

sumber asal:kini.mysumber.net

Apa Pendapat Anda? Dah Baca, Jangan Lupa Komen Dan Share Ya. Terima Kasih

Jom Tekan Like Page Kami Di Bawah Artikel ni.

PERHATIAN: Pihak kami tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh pembaca kami.
Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda disini.

Pihak kami juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis disini.Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda.

Sementara itu, anda boleh baca juga kisah-kisah lain yang menarik dan menghiburkan di bawah ini yang dikongsikan seperti berikut:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *